POLITICA DE PRIVADESA DE DADES
lapusa.com

A través del present document Puça Espectacles , informa als seus usuaris sobre la seva política de protecció de dades personals.


Confidencialitat i protecció de dades


En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l'usuari faciliti a Puça Espectacles a través de l'apartat de Formulari, Contacte, no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollides. 

Puça Espectacles es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l'usuari. A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Puça Espectacles informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i para la Puça Espectacles i sota la seva responsabilitat. 

Puça Espectacles informa a l'Usuari sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per la Puça Espectacles .

Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça : Puça Espectacles , C/ Biscaia Nº 394,local 2, C.P. 08027 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari de connexió, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Puça Espectacles garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l'establert en la LOPD i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades i /o fotos als fitxers automatitzats existents en la Puça Espectacles i al tractament automatitzat dels mateixos.

En el supòsit d'haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l'Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Puça Espectacles un mer informat de la mateixa. 

Puça Espectacles es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol. 


Drets d'Imatge


Els participants autoritzen expressament, al fet que Puça Espectacles pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, videos, material grafic, etc, (d'ara endavant "les Imatges") o part de les mateixes en les quals intervenen els participants en el marc des les activitats generals realitzades.

Aquesta autoritzacio no se circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, per la qual cosa Puça Espectacles podrà utilitzar aquestes Imatges, o part de les mateixes, en tots els paisos del món sense limitaciò geográfica de cap classe.

Aquesta autoritzaci s'entén concedida per a la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les quals apareix com a model, entrevistat, narrador o participant, en l'àmbit i finalitats de les activitats realizades a Puça Espectacles, així com qualsevol altre projecte destinat a la promociò de les activitats de Puça Espectacles, en mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caracter social, comercial, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l'actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor, a la moral i/o a l'ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

La present autoritzaciò, feta en els termes fixats a la present, s'enten feta amb caràcter gratuít.

Puça Espectacles s'eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les Imatges fora de l'àmbit material objecte de la present.


Resolució i/o cancel·lació


Si bé, en principi, la durada d'aquest portal és indeterminada, Puça Espectacles es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal “lapuca.com” sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris.


Comunicacions


Puça Espectacles podrà dirigir a l'Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D'igual forma, l'Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Puça Espectacles per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, C/ Biscaia Nº 394,local 2,C.P.08027 Barcelona o al correu electrònic : info@lapusa.com


Llei aplicable i resolució de conflictes


Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.lapusa.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.